Dotacja

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 4 Oś Priorytetowa Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.2 Eko-przedsiębiorstwa, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Tytuł projektu:

Zastosowanie technologii efektywnych energetycznie oraz odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwie CDO Centrum Drewna i Oklein Sp. z o.o.

Cele projektu:

Podniesienie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa CDO – Centrum Drewna i Oklein Sp. z o.o. poprzez zmiany w procesach technologiczno- produkcyjnych oraz zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Planowane efekty:

  • Zwiększenie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie o 25,3%.

  • Zmniejszenie zużycia energii cieplnej w obiekcie z 29,30 GJ/rok do 5,98 GJ/rok

  • Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej 855,94 MWh/rok do 643,97 MWh/rok

  • Zmniejszenie zużycia ciepłej wody z 218,75 m3/rok do 196,88 m3/rok

  • Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery z 625 860 kg/rok do 504 236 kg/rok (o 121,62 ton/rok)

  • Zwiększenie skali produkcji płyt fornirowanych (będących kluczowym elementem działalności gospodarczej zakładu) o blisko 40% w porównaniu ze stanem obecnym. Co nastąpi dzięki zakupie nowej prasy do fornirowania.

  • Wzrost przychodów oraz zysków firmy, związany ze znaczącym zwiększeniem skali produkcji płyt fornirowanych, co dodatkowo spotęguje obniżenie kosztów stałych produkcji, dzięki znaczącemu zmniejszeniu zużycia energii elektrycznej. Osiągnięte zyski zostaną przeznaczone na kolejne inwestycje w rozwój przedsiębiorstwa CDO – Centrum Drewna i Oklein Sp. z o.o.

  • Zwiększenie udziału produkcji w ogólnej wartości przychodów ze sprzedaży, co nastąpi dzięki zwiększeniu skali produkcji płyt fornirowanych.

Wartość projektu: 3 116 389,08 PLN.

Wkład Funduszy Europejskich: 1 724 547,80 PLN.

 

CDO-Centrum Drewna i Oklein Sp. z o.o. od 1 października 2019 roku realizuje projekt pt. Wdrożenie własnej nowej technologii wytwarzania płyt i elementów meblowych okleinowanych fornirem
o szerokich płaszczyznach i wzdłużnych krawędziach o strukturze 3D.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

 

Celem projektu jest wzmocnienie aktywności gospodarczej i konkurencyjności spółki CDO poprzez wdrożenie nowej własnej technologii wytwarzania płyt i elementów meblowych, wprowadzającej korzystne rozwiązania o charakterze innowacyjnym, niedostępne dotychczas w rozwiązaniach alternatywnych.

 

W oparciu o wdrożoną nową technologię zostanie uruchomione wytwarzanie nowych usług (główny rezultat projektu). Będzie to usługa wytwarzania płyt meblowych o szerokich płaszczyznach okleinowanych fornirem (okleiną naturalną) o strukturze 3D i elementów meblowych, z płyt o strukturze 3D z jednoczesnym odwzorowaniem tej struktury na ich wzdłużnych krawędziach po ich oklejeniu.

 

Wartość projektu ogółem: 9 650 000,00 PLN.

 

Wartość wydatków kwalifikowanych: 8 600 000,00 PLN.

 

Wartość dofinansowania (kwota premii technologicznej): 6 000 000,00 PLN.

Przedstawiamy aktualny stan realizacji robót ze środków Unijnych
w ramach projektu 3.2.2.

Facebook